Duo Talent Show

การแสดงDuo Talent Show

การแสดงที่นำเสนอความสามารถพิเศษที่หลากหลายของ2นักแสดงสุดเฟี้ยว

Hilight คือการแสดงมนุษย์ตัวหนอนสายรุ้งยืดได้หดได้

ระยะเวลาการแสดง 15-20นาที