Spinning Team

การแสดงที่เกี่ยวกับการSpin
เช่น การควงธง ควงกระบอง ควงลูกบากศ์ เป็นต้น
ด้วยทีมนักแสดงที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการควงวัตถุต่างๆ